Natječaj za tip operacije 4.2.1 »Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima«

sij 10, 2023 | EU Natječaji, EU Projekti Natječaji i Pozivi

tip operacije 4.2.1

Predmet Natječaja je dodjela potpore temeljem Pravilnika o provedbi mjera Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. („Narodne novine“, br. 91/2019, 37/2020, 31/2021 i 134/2021) (u daljnjem tekstu: Pravilnik), za provedbu Podmjere 4.2. „Potpora za ulaganja u preradu, marketing i/ili razvoj poljoprivrednih proizvoda“ – provedbu tipa operacije 4.2.1 „Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima“ (u daljnjem tekstu: tip operacije 4.2.1).

Svrha Natječaja je otklanjanje posljedica krize uzrokovane bolešću COVID-19 i ponovno oživljavanje potencijala održivog
rasta i zapošljavanja ulaganjima u kapacitete za preradu i marketing poljoprivrednih proizvoda iz Priloga I Ugovoru te tranzicija poduzeća prema digitalnom gospodarstvu.

Prihvatljivi korisnici su:

a) fizičke i pravne osobe registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda iz Priloga I. Ugovoru koja je
predmet ulaganja u trenutku objave Nacrta natječaja na e-savjetovanju u odgovarajućim registrima objekata za
poslovanje s hranom životinjskog ili ne životinjskog porijekla, uključujući početnike ili

b) fizičke i pravne osobe koje nisu registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda iz Priloga I. Ugovoru, ali su
upisane u Upisnik poljoprivrednika najmanje godinu dana u trenutku objave Nacrta natječaja na esavjetovanju, pod uvjetom da najkasnije u trenutku podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu budu registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda iz Priloga I. Ugovoru u odgovarajućim registrima objekata za poslovanje s hranom životinjskog ili ne životinjskog
porijekla ili
c) proizvođačke organizacije priznate sukladno posebnim propisima koji uređuju rad proizvođačkih organizacija,
pod uvjetom da najkasnije u trenutku podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu budu registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda iz Priloga I. Ugovoru u odgovarajućim registrima objekata za poslovanje s hranom životinjskog ili ne životinjskog podrijetla i
d) fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika najmanje godinu dana u trenutku objave Nacrta natječaja na e-savjetovanju koje ne moraju biti registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda iz Priloga I. Ugovoru (u slučaju samostalnog ulaganja u marketing primarnih poljoprivrednih proizvoda).
Prihvatljivi korisnici moraju ispuniti uvjete iz Priloga 1 ovoga Natječaja

Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore po Natječaju je 200.000.000,00 HRK (26.544.561,68 EUR)

Visina javne potpore

Najniža visina javne potpore po projektu iznosi 15.000 EUR Najviša visina javne potpore po projektu iznosi:

a)   do 2.000.000 EUR

b)  do 200.000 EUR za korisnike početnike, korisnike čiji je zbroj vrijednosti tri najveća godišnja prometa u razdoblju od pet godina koje prethode godini u kojoj je podnesen zahtjev za potporu manji od iznosa od 200.000 EUR, korisnike koji nisu u obvezi vođenja poslovnih knjiga i korisnike obveznike vođenja poslovnih knjiga koji ne posjeduju financijsku dokumentaciju za prethodnu financijsku godinu (ili se u slučaju korisnika zadruge   ili proizvođačke organizacije promet može dokazati na način propisan Prilogom 1 ovoga Natječaja), pri čemu vrijednost potpore za navedene tipove korisnika može biti  veća u slučaju kada zatraže potporu veću od 200.000 EUR koju dokazuju obvezujućim pismom namjere banke koje se odnosi na vrijednost projekta u cijelosti.

Intenzitet javne potpore

Do  50  %  iz Instrumenta Europske unije za  oporavak  i otpornost

Informacije o Natječaju:   www.ruralnirazvoj.hr

Izvor: Strukturni fondovi
Poveznica: https://strukturnifondovi.hr/natjecaji/natjecaj-za-tip-operacije-4-2-1-povecanje-dodane-vrijednosti-poljoprivrednim-proizvodima-2/