Na projektu “Uspostava reciklažnog dvorišta Varaždin” izvođači radova uvedeni u posao

ruj 27, 2022 | Gradovi, Varaždin

reciklažnog dvorišta Varaždin

Uvođenje u posao zajednice ponuditelja poduzeća MEPRO d.o.o. i TEHNIX d.o.o. s kojom je potpisan ugovor o izgradnji i opremanju reciklažnog dvorišta Varaždin u okviru projekta „Uspostava reciklažnog dvorišta Varaždin“ koji se provodi uz potporu Europske unije. Rok za izvođenje radova i opremanje je pet mjeseci.

Činu uvođenja u posao također su prisustvovali  i predstavnici poduzeća Arhia d.o.o. koje je angažirano za pružanje usluge stručnog nadzora, poduzeća  VIZOR d.o.o. koje pruža uslugu koordinatora zaštite na radu te Ureda ovlaštenog inženjera građevinarstva dr.sc. Matija Orešković koji obavlja projektantski nadzor.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 7.547.177,50 kuna. Prihvatljivi troškovi projekta iznose 5.724.128,75 kuna, a za provedbu istog Gradu Varaždinu su dodijeljena bespovratna sredstva iz Kohezijskog fonda u iznosu od 3.413.008,29 kuna. Razdoblje provedbe projekta je od 11.06.2021. do 11.06.2023. godine.

Projektom će se izgraditi i opremiti reciklažno dvorište – građevina na području Grada Varaždina u kojem će se zaprimati sve kategorije otpada navedene u Dodatku IV Pravilnika o gospodarenju otpadom (problematični otpad, otpadni papir, metal, staklo, plastika, tekstil, glomazni otpad, jestiva ulja i masti, deterdženti, boje, lijekovi, EE otpad, baterije i akumulatori, građevni otpad od manjih popravaka iz kućanstva) i otpad propisan posebnim propisom koji uređuje gospodarenje posebnom kategorijom otpada.

Procjenjuje se da će se u novom reciklažnom dvorištu godišnje zaprimiti oko 700 tona odvojeno sakupljenog otpada, a predaja otpada u reciklažno dvorište biti će dostupna svim korisnicima javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada na području Grada Varaždina bez naknade.

Važan segment projekta predstavlja i provedba izobrazno – informativnih aktivnosti koje će obuhvatiti minimalno 80% stanovništva na području obuhvata projekta, a čija svrha je informirati građane o važnosti razvrstavanja otpada, mogućnostima odlaganja istog putem predmetnog reciklažnog dvorišta te o mogućnosti recikliranja i ponovne oporabe otpada, kao i benefitima tih postupaka.

Očekivani rezultati projekta su:

– uspostavljeno reciklažno dvorište Varaždin

– provedene izobrazno – informativne aktivnosti u okviru projekta.

Provedbom projekta dodatno će se unaprijediti infrastruktura za gospodarenje otpadom na području Grada Varaždina te stvoriti preduvjeti za povećanje stope odvojeno prikupljenog komunalnog otpada i smanjenje količine otpada koji se odlaže na odlagališta.

Izvor:
Poveznica: